اراک

زیارتگاه شاه قلندر صفوی

زیارتگاه شاه قلندر صفوی

مقبره‌ شاه غریب که همان بقعه شاه قلندر (مستنصربالله) است یکی از بناهای تاریخی و مذهبی دوره صفوی در روستای انجدان شهرستان اراک است.