بم

بم و منظر فرهنگی آن

بم و منظر فرهنگی آن

قرن 6 قبل از میلاد بم در حاشیه جنوبی فلات مرتفع ایران واقع شده است. پیدایش بم به دوره هخامنشیان برمی گردد. اوج شکوفایی آن