پیشرفت

امید به زندگی

امید به زندگی

ایران رتبه هفتم رشد امید به زندگی از سال ۱۹۶۰ تا ۲۰۱۷ در جهان است.

تولید علم

تولید علم

ایران پیشرو ترین کشور جهان در تولید علم می باشد…

سلول های بنیادین

سلول های بنیادین

ایران رتبه دوم در زمینه پیشرفته ترین کشور ها در حوزه سلول های بنیادین را دارا می باشد…