چغازنبیل

چغازنبیل

چغازنبیل

1250 قبل از میلاد ویرانه های پایتخت پادشاهی ایلام در چغازنبیل یافت می شود. این شهر که در سال 1250 قبل از میلاد تأسیس شد،