مسجد_جامع_گز

مسجد جامع گز

مسجد جامع گز

این مسجد، یک مسجد کوچک چهار ایوانی از دوره سلجوقیان است که دردوره‌ های بعد خرابی‌ هایی به آن وارده آمده و دوباره تجدید بنا